برنامه اولین جلسه اولیا و مربیان پایه های اول تا ششم
 

برگزاری اولین جلسه دیدارمعلمین(خانم اخلاق دوست) پایه ی اول  با اولیا  در تاریخ دوشنبه 95/07/26 از ساعت 11 الی 12/30

 برگزاری اولین جلسه دیدارمعلمین(خانم صالحی) پایه ی اول  با اولیا  در تاریخ دوشنبه 95/07/26 از ساعت 12/30 الی 13/30

برگزاری اولین جلسه دیدارمعلمین(خانم مرکدی) پایه ی دوم با اولیا  در تاریخ یکشنبه 95/07/25 از ساعت 11 الی 12

برگزاری اولین جلسه دیدارمعلمین(خانم مطبوعی) پایه ی دوم  با اولیا  در تاریخ دوشنبه 95/07/25 از ساعت 12/30 الی 13/30

 برگزاری اولین جلسه دیدارمعلمین پایه ی سوم با اولیا  در تاریخ چهارشنبه 95/07/28 از ساعت 11 الی 12/30

برگزاری اولین جلسه دیدارمعلمین پایه ی چهارم با اولیا  در تاریخ دوشنبه 95/08/03 از ساعت 12/30 الی 13/30

 برگزاری اولین جلسه دیدارمعلمین پایه ی پنجم  با اولیا  در تاریخ یکشنبه 95/08/02 از ساعت 12/30 الی 13/30

 برگزاری اولین جلسه دیدارمعلمین پایه ی ششم  با اولیا  در تاریخ شنبه 95/07/24 از ساعت 12 الی 13/30

 


1395/7/27

اخبار

نظرسنجی

تعداد آراء : 244
ميزان رضايت شما از سايت ؟

آمار سایت